Zápis z jednání představenstva

Autor: <>, Téma: Deska, Vydáno dne: 16. 06. 2021                                    Zápis z jednání představenstva

 

 

 Zemědělského družstva MORAVAN se sídlem Domamyslická 126/204, 796 04 Prostějov

IČO 00138584 , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  v Brně v oddílu Dr. XXXVII, vložka 2042.

 

Datum konání :     14.6.2021

 

Přítomni:    ing. Irena Šťastná,  Michael Vaněk, Lenka Bočková, Dagmar Lžičařová,

                    František Koudelka

                    za kontrolní komisi  Petr Běhal

                    za vedení družstva   Antonín Bureš, Renata Nevrlá

 

 

Předmět jednání  :  Vyhodnocení návrhu představenstvaučiněného podle § 19 odst. 1,2

zák. č.191/2020 Sb. formou ,, per rollam“.  Rozhodná většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů, což je 89 hlasů. Rozhodná většina v tomto případě činí  45 hlasů.

Představenstvu bylo ve stanovené lhůtě 15 dnů doručeno 75 hlasů členů s návrhem rozhodnutí, což činí  84,27 %  všech hlasů.

 

Členům bylo předloženo ke schválení mimo členskou schůzi toto rozhodnutí :

 

Návrh na usnesení : Členská schůze schvaluje účetní závěrku Zemědělského družstva MORAVAN za rok 2020  a návrh na rozdělení zisku . Výsledek Hospodaření za rok 2020             ve výši 1.193.212,11 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

 Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši -521.156,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

 

Usnesení :  Návrh rozhodnutí představenstva učiněný podle § 19 odst. 1,2  zák. 191/2020 Sb.

na schválení účetní závěrky Zemědělského družstva MORAVAN za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku  byl schválen

 

 

 

Pro hlasů :           75                                               Proti hlasů :           14 

 

 

 

V Prostějově 14.6.2021                                        Předsedkyně představenstva :

                                                                                

                                                                                        Ing. Irena Šťastná