Usnesení

Autor: <>, Téma: Deska, Vydáno dne: 31. 05. 2021              USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE PER ROLLAM

pro rozhodování členské schůze Zemědělského družstva MORAVAN, se sídlem

Domamylická č. 126/204, Prostějov, IČ: oo138584, zapsaného v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 2042 (dále jen „Družstvo“), písemnou

Formou mimo zasedání ve smyslu §652 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb.

 

                                      Návrh na usnesení

  1. Členská chůze mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou Účetní závěrku Družstva za rok 2020, která byla předložena Představenstvem Družstva tak, že ji

Společnost publikovala na internetový stránkách www.zddomamyslice.cz.

 

  1. Členská schůze rozhoduje o převodu výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení

následujícím způsobem:

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2020  ve výši 1.193.212,11 Kč

bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

            Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši -521.156,- Kč

bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

 

Zdůvodnění:

Družstvo má povinnost na základě platných právních předpisů sestavit řádnou účetní závěrku

za uplynulé účetní období a Představenstvo Družstva má povinnost podle zákona o obchodních korporacích účetní závěrku předložit ke schválení členské schůzi. Řádná účetní závěrka je  k dispozici členům Družstva na internetových stránkách Družstva. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Družstva. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána Kontrolní komisí, která neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky za rok 2020 v rámci rozhodování

„ per rollam“ jsou členům , kromě dokumentů uveřejněných na internetových stránkách, k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují členům Družstva na členských schůzích před schvalováním účetních závěrek, a to v sídle Družstva.

 

 

V Prostějově dne 31.5..2021

Zemědělské družstvo MORAVAN

Ing. Irena Šťastná – předsedkyně představenstva.